Driftsstyret

Eksempler på oppgaver:

Vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer

Vedta skolens strategiske plan og virksomhetsplan for skolen

Se til at skolen driver skolebasert vurdering

Se til at skolen har en plan for hjem-skole-samarbeid

Behandle saker angående skolens fysiske og psykososiale miljø

Vedta skolens ordensreglement

Være en høringsinstans