Hovedseksjon

Vår profil

en murbygning med klokketårn

Bolteløkka skoles visjon 

 

På Bolteløkka skole er vi opptatt av at alle elevene skal oppleve trygghet og et inkluderende miljø i skolehverdagen.  

 • Elevene blir sett, og opplever forutsigbarhet gjennom skolehverdagen.  
 • Elevene opplever tilhørighet og mestring. 
 • Elevene utvikler toleranse for ulikhet blant mennesker og mangfold på skolen og i samfunnet.  
 • Elevene møter trygge voksne med engasjement og interesse for den enkelte elev.

Vi vil at alle elever hører til i et fellesskap, som preges av respekt og gode relasjoner. 

 • Skolen jobber kontinuerlig med relasjonsbygging, tillitt, tydelig struktur, god klasseledelse og positive forventninger. 
 • Skolen har høye ambisjoner for den enkelte elev. 
 • Skolen har felles regler og fokus på at enkelteleven er en del av et større fellesskap. 

 
Vår undervisning bygger på demokratiske verdier, grunnleggende ferdigheter og allmenndannende kunnskaper.  

 • Undervisningen bidrar til at elevene tar gode valg for seg selv og andre. 
 • Undervisningen legger til rette for at elevene får medvirke og ta ansvar for hvordan de kan bygge bro mellom den «faglige verden og den daglige verden».  
 • Undervisningen gir elevene mulighet til å bruke sin sosiale kompetanse til å se fellesskapets behov i klassen, på trinnet og på hele skolen.  
 • Undervisningen bidrar til at elevene utvikler forståelse og respekt for alle de plikter og rettigheter vi har i samfunnet. 

På Bolteløkka skole gir vi elevene mulighet til å utvikle hele sitt potensiale, både faglig og sosialt. Skolen møter elevenes lekenhet og nysgjerrighet.  

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte elev, og er variert, tilpasset og hverdagsnær.  
 • Undervisningen er relevant, varierende og motiverende både for den faglige og sosiale læringen for at elevene skal oppleve mestring. 
 • Undervisningen bidrar til å utvikle gode arbeidsvaner, lære ulike læringsstrategier, og ha fokus på problemløsning. 
 • Undervisningen består av lekpregede aktiviteter og differensierte undervisingsøkter. Skolen bruker ulike læringsressurser og gir elevene muligheten til å videreutvikle kunnskap og kompetanse.