Hovedseksjon

Strategisk plan 2022

Bolteløkka skole - strategisk plan 2022

(Link til hele planen finner du nederst på siden)

Vi legger vekt på å skape et inkluderende læringsmiljø. Skolens mål er at alle elever skal oppleve at barn og voksne viser ansvar, omsorg og respekt.


Skolen bruker ulike verktøy i utviklingen av et inkluderende og trygt læringsmiljø. Vi sikrer elevenes trivsel og trygghet gjennom et forutsigbart og aktivt tilsyn, tydelig klasse- og undervisningsledelse, proaktive strategier, ros og oppmuntring, positiv involvering og forutsigbare konsekvenser.


Skoleutviklingsgruppa arbeider med skolens læringsmiljø. Vi har fokus på hvordan elever skal skape og videreutvikle sin faglige og sosiale kompetanse. Vi ønsker at elevene er aktive deltakere i skolehverdagen, og at de opplever medbestemmelse og medansvar i egen utvikling og læring. Elevrådet har en aktiv stemme på skolen, og er en viktig bidragsyter for å tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø.


Skolen utarbeider en temaplan hvor det kommer tydelig frem hvordan lese-skrive og regneferdighetene til elevene skal utvikles. Skolen vil lage et årshjul for bruken av kvalitative og kvantitative kartleggingsverktøy som gjør at vi kan sette inn konkrete kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke elevenes læring.


AKS bidrar til å øke elevenes mestring og motivasjon.

Strategisk plan Bolteløkka skole 2022.pdf