Hvem kan være på skolen nå?

Coronavirus

Hei alle foresatte!

Vi er inne i en utfordrende tid for oss alle. Vi håper at alle er flinke til å følge de rådene som kommer fra myndighetene. Vi på Bolteløkka skole skal gjøre alt for å bistå de av dere som trenger det. Alle må lese det som står under her, og følge dette. 

Hvis du har arbeidsoppgaver som faller innunder de 15 områdene som myndighetene har bestemt skal være på jobb, og ditt barn trenger å være på skolen, skal du informere rektor så raskt som mulig.

De elevene som har avtale om å være på skolen nå, har krav på spesiell beskyttelse. Derfor vil hele skolen, ute og inne, være forbeholdt disse elevene. Bolteløkka skole har fått beskjed om kun å ha personell etter bemanningsmessig behov, og vi ønsker å ha så lite bemanning som mulig med tanke på å redusere smittefaren.

Vi har valgt følgende organisering på mandag; 

Det vil være maks 5 elever i hvert undervisningslokale. Skolen gjennomfører daglig skjerpet renhold i alle lokaler som blir benyttet. Det er kun lærere som er symptomfrie som vil undervise elevene, og vi vil etterstrebe at det er lærere som elevene kjenner. 


Vi vet først helt sikkert hvem som avholder undervisningstimene, når vi har fått alle tilbakemeldinger fra foresatte som har samfunnskritiske funksjoner, og som har behov for at barnet er på skolen.

Selve undervisningen vil ha samme innhold som de elevene som har "hjemmeundervisning".


Skoledagen for eleven er den samme som timeplanen, eller ut ifra det undervisningsopplegget som lages.


Aks følger de samme retningslinjene. De åpner og stenger til vanlig tid.


Hjemmeundervisningen

Trinnene har utarbeidet undervisningsopplegg for de kommende dagene. Hvordan disse undervisningsoppleggene vil fungere, vet vi ikke. 

Det vil naturlig nok være forskjell på hvordan undervisningsoppleggene ser ut og hvordan de kan gjennomføres. Vi vet alle at det er forskjell på en 2.klassing og 6. klassing. Lærerne har lagt ned en solid innsats for å forberede undervisningen, og de er forberedt på at oppleggene muligens må endres på underveis.

Vi vet at det også blir en utfordring for dere foresatte som skal ha "hjemmekontor" og samtidig bistå barna deres når de skulle trenge hjelp. Det er viktig med tett, god og positiv dialog mellom lærerne og dere foresatte. 

Dette klarer vi sammen! Dere Bolteløkka foresatte er kjente for å kunne flytte fjell, så vi fikser denne dugnaden også.

Alle vi på skolen ønsker dere en fin uke, og håper at alle holder seg friske.

 

Les hva Helsedirektoratet skriver om tilbud til elever som har foresatte som arbeider i samfunnskritiske funksjoner.

Hvilke barneskoleelever har tilbud om å være på skolen?
Helsedirektoratet kunngjorde 12. mars at 15 funksjoner er kritiske for samfunnet under Corona-pandemien og at barneskolene skal ha et tilbud til elever hvor begge foreldre er pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden. Det er ikke nok at man jobber i virksomheter som faller inn under disse 15 områdene, men de arbeidsoppgaver foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten. 

Dette er vilkårene for å få tilbud om å være på skolen:

Begge foresatte må samtidig være pålagt, av arbeidsgiver innen de 15 samfunnskritiske funksjonene, å møte på jobb i skoletiden. 
Dersom noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene kan ikke eleven være på skolen
Skolen kan kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver. 

De 15 samfunnskritiske funksjonene er listet opp under: 

Styring og kriseledelse
Forsvar
Lov og orden
Helse og omsorg
Redningstjeneste
IKT-sikkerhet i sivil sektor
Natur og miljø
Forsyningssikkerhet
Vann og avløp
Finansielle tjenester
Kraftforsyning
Elektroniske kommunikasjonstjenester
Transport
Satellittbaserte tjenester
Apotekene
Mer informasjon om hva som er samfunnskritiske funksjoner finner du her:

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiksii_kortversjon.pdf


Hvilke elever omfattes av uttrykket "barn med særlige omsorgsbehov"?  
Helsedirektoratet kunngjorde 12. mars at skolen skal ha et tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når skolen er stengt. Tilbudet gjelder ikke dersom noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene.

Foresatte som mener at de har barn som kan få dette tilbudet, må ta kontakt med skolen. Eleven kan ikke møte på skolen før rektor har samtykket til oppmøte. Skolen skal gjøre en konkret vurdering. Et tungtveiende hensyn må alltid være å sikre at færrest mulig barn kommer på skolen for å beskytte de barna som er helt avhengige av skoletilbudet. Dersom mange barn kommer på skolen vil dette kunne bidra til økt smitte i befolkningen. 

Behovet for tilrettelagt undervisning er ikke relevant for denne vurderingen. 

Foresatte som har elever som ikke får tilbud, men likevel har behov for avlastning, må ta kontakt med sin bydel.