Strategisk plan

 Bolteløkka skole – Strategisk plan 2014 - 2017

Med utgangspunkt i Osloskolens strategiske mål for perioden og i Bolteløkkas skoles utfordringer, så er strategisk plan for perioden utarbeidet. Mål og aktiviteter innen fokusområder for 2015 er fastsatt, risikovurdert og beskrevet. Fokusområdene i 2015 er regning som grunnleggene ferdighet, klassemiljø,tilpasset opplæring og kunnskap om - og systematisk oppfølgign av elevenes utvikling.

 

Bolteløkka skoles visjon På Bolteløkka skole arbeides det etter prinsippene ANSVAR - OMSORG - RESPEKT.

 

Osloskolen – strategiske mål i brukerperspektivet.

I 2014 -2017 arbeider Bolteløkka skole med de strategiske områdene og målene for Osloskolen:

 • Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret.
 • Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk.
 • En større andel elever fullfører og består et 13-årig utdanningsløp.
 • Elevene opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon.
 • Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og aktivitetsskolen samlet gir bedre læringsutbytte.

og

 • Alle skoler har kompetanse i å analysere og følge opp elevenes progresjon i grunnleggende ferdigheter og basisfag.
 • Alle skoler har kompetanse i klasseledelse for å sikre kvalitet i undervisning og progresjon i læring.

 

Med "grunnleggende ferdigheter" menes

 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne uttrykke seg skriftlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne regne
 • Å kunne bruke digitale verktøy

 

 På Bolteløkka skole har vi de siste årene arbeidet spesielt med

 • De grunnleggende ferdighetene.
 • Planverk og vurdering
 • Tilpasset opplæring
 • PALS
 • Samarbeid og kommunikasjon.

 

I strategisk plan for 2015 vil fokusområdene være:

 

 • Regning og matematikk.

Innen fokusområdene regning som grunnleggende ferdighet og matematikk er det satt resultatmål i forhold til bedrete resultater målt ved kartleggingsprøver og resultater på Nasjonal prøve (5. trinn). Spesielle tiltak for å nå målsettingene framkommer ved å sette fokus på

 • Skolens og lærernes kompetanse på området regning og matematikk
 • Hvordan undervisningen er organisert og skolens ressursdisponering
 • Skolens planer for og i regning og matematikk
 • Regning i alle fag
 • Hvordan elevenes arbeid og resultater overvåkes og følges opp
 • Vurdering for læring (VFL) – spesielt knyttet til regning og matematikk.

 

Tiltak/strategiske initiativ i 2015 er kurs og videreutdanning, oppretting av ressurspersoner i faget, forfordeling av ressurser, organisering av mestringsgrupper, utarbeidelse av en begynneropplæringsplan, oppfølging og erfaringsdeling mellom lærere/team/trinn, systematisk oppfølging av planer og resultater fra ledelsen, regne- og matematikkaktiviteter på AKS, samt bevisstgjøring og involvering av foreldre, standarder for god matematikkundervisning, en egen utviklingsplan i matematikk, egen oppfølgingsplan for elever som sliter med faget, samt systematisk og spesiell oppfølging fra skolens ledelse.

 

 • Klassemiljø, ro og orden

Innen fokusområdene klassemiljø, ro og orden det satt resultatmål i forhold til bedrete resultater målt ved den årlige elevundersøkelsen (5.-7. trinn).  Spesielle tiltak for å nå målsettingene framkommer ved sette fokus på

 • Klasseledelse
 • Faglig gode timer
 • Forsentkomming
 • Overvåking og oppfølging

Tiltak/strategiske initiativ i 2015 er veiledning og oppfølging i tråd med PALS, fortsatt kursing i Webster-Stratton metode, etterutdanning i forhold til håndtering av utagerende elever, fokus på forsentkomming på foreldremøter/utviklings og elevsamtaler, standarder for gode læringsøkter, oppfølging og veiledning fra ledelsen ved bl.a. klassebesøk, samt en egen trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn.

 

 

 • Tilpasset opplæring, slik at alle elever opplever å få passe faglige utfordringer, og at de motiveres for skolearbeidet.

Innen fokusområdene tilpasset opplæring, faglige utfordringer og motivasjon for læring er det satt resultatmål i forhold til bedrete resultater målt ved den årlige elevundersøkelsen (5.-7. trinn).  Spesielle tiltak for å nå målsettingene framkommer ved sette fokus på

 

 • Utfordringer for eleven
 • Skolens/lærernes kompetanse
 • Overvåking og oppfølging
 • Leksehjelp og planene på AKS

 

Tiltak/strategiske initiativ i 2015 er intern kartlegging/spørring blant elevene om tilpassete oppgaver som grunnlag for elevsamtalen og utviklingssamtalen, erfaringsdeling og kompetanseheving på skolen mht. tilpasset opplæring, oppfølging og veiledning fra ressurslærere  og ledelsen, tydeliggjøre rollene til foreldre, eleven, leksehjelper, systematisk samarbeid mellom teamene og AKS, planene på AKS synliggjør læringsaspektene i aktivitetene

 

 • Analyse og oppfølging

Innen fokusområdene systematisk monitorering og oppfølging er det satt resultatmål i forhold til bedrete resultater målt ved den årlige elevundersøkelsen (5.-7. trinn).  Spesielle tiltak for å nå målsettingene framkommer ved sette fokus på

 • Å overvåke og følge opp

 

Tiltak/strategiske initiativ i 2015 vil være å utarbeide et nytt årshjul for systematisk resultatoppfølging, samt differensiert undervisning.

 

Områder som videreføres og styrkes

 • De grunnleggende ferdighetene, lesing, biblioteksatsingen, implementering av plan for begynneropplæringen i lesing (1.-2. trinn) og leseutviklingsplanen (1.-7. trinn)
 • Sikre opplæring og bruk av de grunnleggende ferdighetene i alle fag.
 • Analyse og resultatoppfølging.
 • PALS – arbeidet med klasseledelse, skole- og klassemiljø.
 • Kommunikasjon med foresatte, bruk av digital læringsplattform m.m.