Strategisk plan 2017

Bolteløkka skole - strategisk plan 2017

(Link til hele planen finner du nederst på siden)

I perioden 2017-2020 arbeider Bolteløkka skole med de strategiske områdene og målene for Osloskolen;

- Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.

- Elevenes grunnleggendeferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom

hele skoleløpet.

- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

- Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Strategisk plan for perioden 2017-2020 er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske områder og Bolteløkka skoles utfordringer. Mål og aktiviteter innen

fokusområder for 2017 er fastsatt, risikovurdert og beskrevet. Fokusområdene i 2017 bygger på og videreutvikler fjorårets områder. Vi skal arbeide videre med å

bruke lærerens matematikkompetanse bedre og utvikle en matematikkplan for skolen. Arbeidet med lesing vil i all hovedsak bestå av utarbeidelse av en

leseopplæringsplan for alle trinnene. For å hjelpe elevene til å utvikle seg videre, vil vi fokusere på å gi systematiske, konkrete og tydelige tilbakemeldinger som

forteller elevene hvor de er, hvor de skal og hvordan de skal komme dit.

På Bolteløkka skole arbeides det etter prinsippene ANSVAR - OMSORG - RESPEKT- PALS er hovedverktøyet når vi arbeider med elevenes sosiale kompetanse. I

tillegg vil vi gjeninnføre "klassenstime" hvor vi legger vekt på etikk, moral, normer og regler i samfunnet.

Vi skal videreutvikle den gode kvaliteten i Aktivitetsskolen ved å strukturere samarbeidet mellom AKS og skole på en måte som ivaretar den enkelte elevs faglige og

sosiale utvikling. Dette vil vi gjøre ved å utarbeide et årshjul for samarbeid AKS-skole som legger vekt på samarbeidsmøter, hospitering, veiledning og samtaler om elevene.

Strategisk plan Bolteløkka skole 2017(1).pdf