PALS

bra kort eksempel lekeplass

Vi har 3 hovedregler på Bolteløkka.

VIS ANSVAR VIS OMSORG VIS RESPEKT

Disse tre reglene gjelder på hele skolen og for alle som er her. For at vi alle skal vite hva som menes med å vise ansvar, omsorg og respekt, har vi formulert forventinger under hver av de 3 reglene. Disse forventingene er knyttet opp mot ulike områder/arenaer på skolen. Det er f.eks. ulike forventinger til hva det vil si å vise ansvar i friminuttene og inne i klasserommet.

Det er viktig at elevene kjenner til og øver på de ulike reglene og forventingene. Dette gjør de sammen med lærerne sine eller på felles PALS øvinger som skolen har på tvers av trinn. Meningen er at vi skal styrke elevenes sosiale kompetanse.

Se alle skolens plakater over PALS forventninger for ulike læringsarenaer HER

En PALS-skole er en skole som legger et positivt elevsyn til grunn for alt som skjer. Vi mener at ved å bruke

  • Ros og oppmuntring
  • Innlæring av definerte positive regler
  • Effektive og gode beskjeder fra de voksne
  • Belønning og positive konsekvenser
  • Sosial ferdighetstrening
  • Veiledning – Tilsyn – Oppfølging
  • Positiv involvering
  • Problemløsning
  • Tydelig klasse- og undervisningsledelse
  • Grensesetting og forutsigbare negative konsekvenser

-så vil alle utvikle seg og mestre skole, fag og læring på en god måte.

Vi vet at klassemiljøet og grad av struktur og elevorientering i undervisningen er viktig for å fremme elevers sosiale- og skolefaglige utvikling. Dette prosjektet er en kompetanseheving for både elever og ansatte.

Her på skolen bruker vi noe som heter BRA-kort. Det er en positiv tilbakemelding (forsterkning) som eleven får når det har utmerket seg på en fin måte. Når den voksne gir ut et kort skal det følge en forklaring på rosen med kortet. "Nå får du dette BRA-kortet fordi du viste ansvar og låste døren til klasserommet."

Her på Bolteløkka har vi bestemt at BRA-kortene utløser en kollektiv belønning. Klassen/gruppen må ha fått 10 ganger så mange kort som antall elever i klassen/gruppen før dette skjer. Hva som skjer har lærer avtalt med elevene på forhånd. Det kan være å ha en ute-time, eller å spille spill en time, kanskje lage vafler en dag eller å være på datarommet en ekstra time i uken. Som dere ser er det ikke store ting i belønning, men små ting som elevene liker å gjøre og som de selv mener er fint at skjer. Det er ikke slik at alt det bra eleven gjør blir forsterket med et BRA-kort. Mange ganger vil det være bare rosende omtale. Vi ser –og vet- at det er rosen som er det viktige. Elevene føler seg sett når vi påpeker alt det fine de gjør og står for.

Alle ansatte på Bolteløkka skole og AKS får opplæring i PALS.